Innehållet i STEP-UP är kvalitetssäkrat och granskat av experter

Allt innehåll som produceras i STEP-UP följer en kvalitetssäkringsprocess som nyttjar flera olika kompetenser.

Redaktionsrådet bevakar medicinsk kvalitet och innehåll  

STEP-UP:s redaktionsråd ansvarar för att bevaka medicinsk kvalitet i allt innehåll och att de digitala stöd som levereras motsvarar de behov som vårdcentralerna i regionen har. Rådet prioriterar också mellan önskade leveranser, har överblick över det totala utbudet och säkerställer att helheten håller ihop.

Definiera syfte och målgrupp

Det första steget, när ett behov av ett nytt digitalt stöd identifieras, är att i en förstudie definiera syfte och målgrupp. En inventering av vilka liknande digitala lösningar som redan finns, och en bild av forskningsläget inom området, utgör en utgångspunkt för arbetet. En innehållsansvarig med stor erfarenhet av ämnesområdet utses och ett antal ämnesexperter kopplas till arbetet. Dessa kan med fördel komma från olika verksamheter som primärvården, psykiatrin, kommunal verksamhet eller civilsamhället. Allt beror på innehållet i, och syftet med, den digitala lösning som ska tas fram.

Planering av upplägg och innehåll

Ekonomiska och juridiska, t ex immaterialrättsliga, förhållanden måste klargöras innan experter och sakkunniga på området kan börja sammanställa innehåll, kartlägga den process som ska stödjas och skriva grovmanus. Nästa steg är att ta fram en prototyp genom att bearbeta manus med stöd av mediepedagogisk kompetens och säkerställa att användningen av bild, film, grafik och interaktivitet görs på bästa sätt, och utifrån vad som är möjligt att göra i aktuell publiceringslösning.

Granskning

En första version av materialet produceras och granskas sedan ur flera perspektiv: språkligt och tillgänglighetsmässigt men också innehållsligt av ytterligare experter. Om det är ett material som ska användas av patienter genomförs en riskanalys ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Efter eventuella revisioner testas innehållet av representanter för målgruppen, gärna i flera omgångar för att mejsla fram en så bra utformning som möjligt.

Uppföljning och förvaltning

När materialet är klart och publiceras är det viktigt att ta fram en plan för uppföljning och kontroll av i vilken utsträckning materialet fyller sitt syfte. Likaså behövs en struktur för regelbunden granskning utifrån ny kunskap och forskning på området. Materialet ska kunna revideras, uppdateras och förändras varför förmåga till förvaltning och versionshantering krävs.

Kompetenser som har identifierats för att skapa och förvalta digitala stöd: