Samverkan är en viktig del i behandlingen av psykisk ohälsa hos barn och unga

STEP-UP kursen Samverkan kring psykisk ohälsa hos barn och unga ska underlätta samarbetet mellan vården och andra verksamheter som behandlar och ger stöd till barn och unga med psykisk ohälsa.


Barn och unga är i hög utsträckning beroende av sin kontext och lika viktigt som att erbjuda bra och effektiva insatser i den egna verksamheten är att känna till andra verksamheters uppdrag och kunna hänvisa, samverka och samarbeta. STEP-UP-kursen Samverkan kring psykisk ohälsa hos barn och unga syftar till att öka förståelsen för olika aktörers perspektiv.

– Att ett barn mår dåligt kan naturligtvis ha många olika orsaker. Sällan är det en enskild faktor som ligger bakom ohälsan, och ofta behöver flera aspekter vägas samman när vi tar ställning till vilken stöd som ska erbjudas, säger Karl Almqvist Simonsson, kursansvarig och enhetschef vid psykosociala enheten på Gustavsbergs vårdcentral.

Sammanvägningen av olika aspekter behöver ske i samverkan och samarbete mellan de olika aktörer som är engagerade kring barnet. En förutsättning för samverkan är att alla olika aktörer har förståelse för varandras olika uppdrag och perspektiv. Kursen Samverkan kring psykisk ohälsa hos barn och unga ska fungera som en grund för den förståelsen.

– Samhällets stöd till barn och unga är organiserat genom flertalet olika myndigheter och verksamheter som alla har olika uppdrag. Samtidigt är dessa uppdrag ofta tätt sammankopplade och beroende av varandra. Ibland är det inte möjligt att avgöra var det ena slutar och det andra börjar och samarbeten och parallella insatser blir nödvändiga, säger Karl Almqvist Simonsson.

Enligt Karl Almqvist Simonsson behöver samverkan och samarbete omgärdas av en tydlig struktur, av riktlinjer och överenskommelser men också av kontaktytor mellan verksamheter där personliga relationer kan uppstå för att utveckla och fördjupa förståelsen för de andra verksamheternas arbete. Gränsdragningar mellan olika verksamheter är viktiga som underlag för tydliga hänvisningar samtidigt som gränsdragningen i sig inte får bli ett problem och att barn och unga hänvisas fram och tillbaka mellan verksamheter med motiveringen att det är någon annans uppdrag att erbjuda insatser.

– Dialog och samarbete mellan olika verksamheter är en förutsättning och ska genomsyras av ett gemensamt ansvar och god tillgänglighet till varandra. Det ska vara lätt att nå varandra och en självklarhet att konsultera varandra, säger Karl Almqvist Simonsson.

Kursen Samverkan kring psykisk ohälsa hos barn och unga tar sikte på att kunna ligga till grund för ett utvecklat lokalt samarbete mellan dessa olika verksamheter. Kursen vänder sig till personal i verksamheter som på ett eller annat sätt arbetar med barn och ungas psykiska hälsa.

Publicerad 2022-06-23